Analysis

پرينت

 

1 - اندازه گیری pH & Redox
2 -اندازه گیری میزان رسانندگی الکتریکی سیالات l(Conductivity)k

 


1 -رساننده / کنترل کننده pH  و ولتازRedox : این  وسیله بر اساس وضعیت و موقعیت, میزان pH و ولتاژمحلول آبی Redox را کنترل و اندازه گیری میکند .


الف) نمایش دهنده PH یا ORP/mv و دما
 ب) قابل تغییر از PH  به ORP/mv
 ج) دربردارنده 2 ورودی لاجیک 
 د) دربردارنده 2 سیگنال استاندارد مجزا مانند 0(4)- 20MA یا 0(2)/10V (قابل تنظیم در طی انجام فرایندهای میزان خروجی pH و Redox ،دما یا فرایند کنترل می باشد.)

 


2- این دستگاه میزان رسانندگی محلول های آبی را اندازه گیری و کنترل می کند .


الف) نمایش دهنده رسانندگی µS /cm و دما
 ب) فرایند تنظیم مقدار ثابت ظرف نمونه و ضریب دمای محلول اندازه گیری شده
 ج) شامل 2 ورودی لاجیک
 د) شامل 2 سیگنال استاندارد مجزا مانند 0(4)- 20MA یا 0(2)/10V (قابل تنظیم در طی انجام فرایندهای میزان خروجی PH و Redox ، دما یا فرایند کنترل می باشد.)

 

 

00

 

برای ارسال درخواست ، لطفا اینجا کلیک کنید.

سازندگان

اطلاعات فنی

صفحه اصلی

Skype
Google Plus
Twitter
Facebook
Turkish Site
English Site